Đèn pin

スクリーンショット

内容

Sử dụng đèn Flash của Camera làm đèn pin