Sms To List

ダウンロード Sms To List Sms To List icon

Sms To List

検索: PHANTHANG | 10 1

10 ユーザー評価

スクリーンショット

内容

Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

ユーザーレビュー

1レビュー

"最高"

10