Tu dien Han Viet,Viet Hanスクリーンショット

内容

-Từ điển Hàn Việt
-Từ điển Việt Hàn
-Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại
-Favourite để lưu lại các từ cần học

ユーザーレビュー

647レビュー

"とても良い"

8.6